Various fruit smoothies : kiwi, banana, strawberries Shutterstock . vector - Various fruit smoothies : kiwi, banana, strawberries - ID: 522736843