Grey background polka dot pattern. Polka dot pattern. Shutterstock .eps vector - Grey background polka dot pattern. Polka dot pattern. - ID: 580828225